Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski oraz uwagi w ramach procesów związanych z gospodarką przestrzenną realizowanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy.

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),  informuję, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy w związku z realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85- 130 Bydgoszcz, adres e-mail : iod[at]oin[dot]info[dot]pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, wynikającego z realizacji zadań związanych z  gospodarką przestrzenną, wykonywanych na  podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.). 

4. Dane będą udostępniane podmiotom i osobom trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne do realizacji zadań/usług. W szczególności dotyczy to: 

  • właściwych organów administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną dokumentację;
  • dostawców usług, z których korzysta Administrator w celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi),

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym określony przez Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący u Administratora.

6. Posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, przy czym prawo to zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy przywołanej w pkt. 3 niniejszej klauzuli, może dodatkowo ulec ograniczeniu o informacje wskazane w art.15 ust. 1 lit. g RODO (źródło pochodzenia danych), jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby wpłynąć na ochronę praw i wolności osoby, od której dane zostały pozyskane.  

b) sprostowania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, 

c) usunięcia Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 18 RODO, 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Pani/Pana* dane osobowe,

f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.  

7. Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych.

8. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana* danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Unii Europejskiej,  chyba, że taki wymóg będzie wynikać z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu. 

9. Pani/Pana* dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>