Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy

załącznik do uchwały Nr LXXIII/1399/06/06, Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 września 2006 r.

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1.
1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, zwana dalej „Pracownią”, jest jednostką budżetową utworzoną w celu wykonywania zadań własnych Miasta Bydgoszczy i zadań organów gminy w zakresie ładu przestrzennego.
2. Nadzór nad działalnością Pracowni sprawuje Prezydent Miasta Bydgoszczy.

§ 2.
1. Siedzibą Pracowni jest Miasto Bydgoszcz.
2. Teren działania Pracowni obejmuje granice Miasta Bydgoszczy.

§ 3.
Pracownia działa na podstawie przepisów :

1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
3) uchwały Nr XXVI/342/96 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy

II. Przedmiot działania. 

§ 4.
1. Przedmiotem działania Pracowni jest realizacja spraw z zakresu ustalania przeznaczenia i zagospodarowania terenu.
2. Do zakresu działania Pracowni należy w szczególności :

1) opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Bydgoszczy oraz studium uwarunkowań, i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2) prowadzenie studiów i analiz, a także podejmowanie inicjatyw w zakresie gospodarowania przestrzenią Miasta,
3) opracowywanie i koordynowanie czynności wykonywanych w ramach opracowań specjalistycznych w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego oraz inicjowanie i prowadzenie projektów wynikających ze Strategii Miasta i Programu Rozwoju Lokalnego,
4) koordynowanie opracowań planistycznych realizowanych przez podmioty i osoby zewnętrzne,
5) opracowywanie opinii oraz wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
6) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie zbioru materiałów związanych z planami, archiwizowanie planów i dokumentacji formalno-prawnej planów – obowiązujących aktualnie i w przeszłości,
7) współpraca w zakresie swojej działalności, z gminami sąsiadującymi oraz gminami Obszaru Metropolitalnego,
8) współpraca z właściwymi służbami miejskimi, w zakresie tworzenia miejskich programów inwestycyjnych.

3. W celu wykonywania swoich działań, Pracownia współpracuje bezpośrednio z właściwymi instytucjami, organami i służbami, z administracją rządową i samorządową.

III. Organizacja wewnętrzna Pracowni.

§ 5.
1. Pracownią kieruje Dyrektor Pracowni (Dyrektor), z pomocą Zastępcy Dyrektora Pracowni.
2. Dyrektor jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Pracowni oraz do zaciągania zobowiązań przez Pracownię w ramach zatwierdzonego budżetu.
3. Dyrektor ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za właściwe wykonywanie zadań i funkcjonowanie Pracowni.
4. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa do kierowania Pracownią udzielonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
5. Dla skutecznego podjęcia działań przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.4, wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

§ 6.
1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Pracowni wykonuje Prezydent Miasta Bydgoszczy.
2. W stosunku do pozostałych pracowników Pracowni, Pracownię jako pracodawcę w rozumieniu przepisów prawa pracy reprezentuje Dyrektor.

§ 7. 

1. Regulamin organizacyjny oraz Regulamin wynagradzania pracowników, a także wszelkie zmiany tych Regulaminów, dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną Pracowni oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny, ustalony w formie zarządzenia Dyrektora Pracowni.
3. W ramach Pracowni funkcjonują : Zespoły, Działy oraz samodzielne stanowiska pracy.
4. Zasady wynagradzania pracowników Pracowni określa Regulamin wynagradzania, ustalony w formie zarządzenia Dyrektora Pracowni.

IV. Gospodarka finansowa Pracowni. 

§ 8.
1. Pracownia, jako jednostka budżetowa, prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy.
2. Działalność Pracowni finansowana jest przez Miasto Bydgoszcz.
3. Gospodarka finansowa Pracowni oparta jest na rocznym planie finansowym, opracowywanym przez Dyrektora Pracowni zatwierdzanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
4. Rachunkowość Pracowni prowadzona jest według powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad.
5. Pracownia obligatoryjnie stosuje ustawę Prawo o zamówieniach publicznych.

V. Postanowienia końcowe. 

§ 9.
Zmiana lub zastąpienie aktów prawnych powołanych w treści Statutu przez inne akty prawne, nie powoduje konieczności zmiany Statutu.

§ 10. 

Zmiana Statutu Pracowni, wymaga zachowania formy obowiązującej dla uchwalenia Statutu.

UZASADNIENIE 

Rada Miasta Bydgoszczy Uchwała z dnia 28 czerwca 2006 r. Nr LXXI/1350/06 przyjęła zmiany Statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wyżej wymieniona Uchwała podlegała ocenie zgodności z prawem, której dokonał Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr 48/2006 Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważnośc Uchwały z dnia 28 czerwca 2006 r. Nr LXXI/1350/06 w sprawie przyjęcia zmiany Statut Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, uznając że zmiana statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nie stanowi aktu prawa miejscowego nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
W związku z powyższym, po dokonaniu wskazanych Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr 48/2006 zmian, ponownie przedstawia się Statut Miejskiej Pracowni Urbanistycznej do uchwalenia przez Radę Miasta Bydgoszczy

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego