Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski oraz uwagi w ramach procedur związanych z aktami planowania przestrzennego opracowywanymi w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że: 

 1. Administratorem danych przetwarzanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy w związku z realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, 
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85- 130 Bydgoszcz, adres e-mail:  
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, wynikającego z realizacji zadań związanych z gospodarką przestrzenną, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r., poz. 977 z późn. zm.). 
 4. Dane będą udostępniane podmiotom i osobom trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne do realizacji zadań/usług. W szczególności dotyczy to: 
 • właściwych organów administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
 • stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną dokumentację; 
 • dostawców usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi), 
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym określony przez Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący u Administratora. 
 2. Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora: 
  1. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, przy czym prawo to zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy przywołanej w pkt. 3 niniejszej klauzuli, może dodatkowo ulec ograniczeniu o informacje wskazane w art.15 ust. 1 lit. g RODO (źródło pochodzenia danych), jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby wpłynąć na ochronę praw i wolności osoby, od której dane zostały pozyskane. 
  2. sprostowania danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, 
  3. usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO, 
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO, 
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Państwa dane osobowe, 
  6. prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO. 
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych. 
 4. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Unii Europejskiej, chyba, że taki wymóg będzie wynikać z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu. 
 5. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO. 
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego